VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE INTERNETOVÝ OBCHOD

V súlade s ustanovením § 273 Obchodného zákonníka v obchodno-právnych vzťahoch, keď na oboch stranách vystupujú podnikatelia (B2B), sa časť obsahu zmluvy nahrádza odkazom na tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „OP“). Tieto OP sa budú vzťahovať na všetky úpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho na základe ktorých Predávajúci dodá Tovar Kupujúcemu.

Potvrdením/ zakliknutím /zaškrtnutím políčka s oboznámením sa s týmito OP a s ich akceptáciou sa OP stávajú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim na jednej strane a Kupujúcim na strane druhej.

  1. Všeobecné ustanovenia

1.1.   Tieto obchodné podmienky upravujú záväzkové vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim založené kúpnou zmluvou uzavretou medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej aj ako „Kúpna zmluva“) podľa ust. § 409 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Obchodný zákonník“), ako aj právne vzťahy z nich vyplývajúce alebo s nimi súvisiace.

1.2.   OP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy.

1.3.   V prípade, ak obsah jednotlivých Objednávok / dodacích listov bude v rozpore s ustanoveniami týchto OP, majú dotknuté ustanovenia týchto OP prednosť, pokiaľ si zmluvné strany výslovne nedohodnú v príslušnej Objednávke / dodacom liste inak.

  1. Zmluvné strany

2.1.    Predávajúcim je obchodná spoločnosť TRANSTRADE s.r.o., so sídlom Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 342 591, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č: 4373/B (ďalej aj ako „Predávajúci“).

2.2.    Kupujúcim je fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba, ktorý má záujem s Predávajúcim pri výkone svojej podnikateľskej činnosti alebo v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou alebo potrieb svojej prevádzky uzavrieť Kúpnu zmluvu a ktorá s Predávajúcim uzavrie Kúpnu zmluvu a je identifikovaná v Objednávke alebo vo Faktúre (ďalej aj ako „Kupujúci“).

  1. Tovar, zákaznícky účet (registrácia), Objednávka Tovaru

3.1.    TOVAR

Tovarom sa rozumejú hnuteľné veci (najmä potraviny), vyobrazené a popísané v popise v Ponukovom liste Predávajúceho v internetovom obchode s uvedením – sortimentu (položky), balenia, a pod. (ďalej aj len ako „Tovar“). Špecifikácia Tovaru ktorý je predávaný na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho (ďalej aj ako „e-shop“) je uvádzaná podľa, katalógov, typových listov a vzorkovníkov Predávajúceho ktoré sú dostupné v sídle Predávajúceho.

3.2.   REGISTRÁCIA

Vytvorenie Objednávky je podmienené registráciou v e-shope. Na základe registrácie Kupujúceho vykonanej v internetovom obchode a po aktivácii účtu Predávajúcim, môže Kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu a zadávať Objednávky Tovaru.

Pri registrácii je Kupujúci povinný vyplniť údaje, ktoré od neho systém vyžaduje. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní Tovaru je Kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v zákazníckom účte je Kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať oznámením zmene údajov Predávajúcemu, ktorý ich následne upraví. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď Kupujúci svoj zákaznícky účet dlhšie nevyužíva, alebo v prípade, keď Kupujúci poruší svoje povinnosti z Kúpnej zmluvy, alebo týchto OP.

Kupujúci berie na vedomie, že zákaznícky účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia Predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia tretích osôb.

3.3.   OBJEDNÁVKA

Objednávkou sa rozumie právny úkon Kupujúceho v objednávkovom systéme e-shopu (objednávkový formulár), adresovaný Predávajúcemu, v ktorom Kupujúci uvedie (1.) požadované identifikačné údaje, (2.) objednávaný Tovar z Ponukového listu Predávajúceho s určením jeho sortimentu (položky), balenia, požadovaného množstva, prípadne iné požadované údaje, (3.) miesto dodania Tovaru, prípadne informácia o tom, že si príde vyzdvihnúť Tovar k Predávajúcemu (ďalej aj ako „Objednávka“).

Podmienkou platnosti Objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie Kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito OP. Vykonaním Objednávky Kupujúci súhlasí s ustanoveniami OP.

Kupujúci si môže cez e-shop objednať akýkoľvek Tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo "PRIDAŤ DO KOŠÍKA". Po stlačení tlačidla "PRIDAŤ DO KOŠÍKA" sa objednaný Tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Pred odoslaním Objednávky je Kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do Objednávky vložil. Objednávku odošle Kupujúci Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU S POVINNOSŤOU PLATBY".

Po vytvorení Objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme Predávajúceho.

Po preverení dostupnosti objednaného Tovaru bude Kupujúci informovaný e-mailovým oznámením o potvrdení Objednávky na emailovú adresu Kupujúceho, uvedenú v registračnom formulári. Okamihom zobrazenia oznámenia o potvrdení Objednávky, sa objednávka považuje za doručenú Predávajúcemu.

V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v Objednávke nemôže Predávajúci splniť, zašle Kupujúcemu na jeho emailovú adresu Zmenenú ponuku.

  1. Predmet zmluvy, spôsob uzatvárania Kúpnej zmluvy

4.1.    PREDMET ZMLUVY

Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar čo do sortimentu a množstva a previesť na neho vlastnícke právo, podľa potvrdenej Objednávky. Kupujúci sa zaväzuje prevziať Tovar od Predávajúceho a zaplatiť kúpnu cenu.

4.2.   SPÔSOB UZATVÁRANIA ZMLUVY

Objednávka Kupujúceho vykonaná prostredníctvom objednávkového formulára v rámci e-shopu, predstavuje NÁVRH NA UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY na diaľku. Potvrdenie o prijatí Objednávky Predávajúcim, sa považuje za UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY na diaľku. Zmenená ponuka sa považuje za NOVÝ NÁVRH KÚPNEJ ZMLUVY a Kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením Kupujúceho o prijatí tejto ponuky e mailom Predávajúcemu.

Predávajúci si vyhradzuje NEPOTVRDIŤ OBJEDNÁVKU, alebo jej časť pred uzavretím Kúpnej zmluvy v prípade, ak nevie Objednávku splniť (nemá Tovar na sklade, dodávateľ Tovar nevie dodať, z dôvodu vypredania zásob, Tovar sa prestal vyrábať a pod., resp. nevie poskytnúť doplnkovú službu).

4.3.   STORNO EŠTE NEPRIJATEJ OBJEDNÁVKY

Storno ešte neprijatej Objednávky môže Kupujúci vykonať e – mailom (s uvedením kontaktných osobných údajov a čísla Objednávky); POTVRDENÍM storna zo strany Predávajúceho dôjde k zrušeniu Objednávky Kupujúceho.

4.4.   V prípade, ak je Kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

  1. Kúpna cena a platobné podmienky

5.1.   KÚPNA CENA

Cena za jednotlivý Tovar je uvedená v Ponukovom liste Predávajúceho pri popise jednotlivých položiek Tovaru v rámci e-shopu - ako jednotková cena za kus, váhu alebo objem (ďalej aj ako „Cenník“). Cena Tovaru je uvedená bez DPH a bez nákladov na dopravu a za platobný systém.

         Cena za dopravu a za platobný systém, ako aj kúpna cena za Tovar je uvedená v súhrne Objednávky.

5.2.   PLATOBNÉ PODMIENKY

Kúpnu cenu zaplatí Kupujúci výberom v objednávkovom formulári a to bezhotovostne • kartou pri zadávaní objednávky (faktúra bude zaslaná k prijatej platbe), alebo • online prevodom na základe faktúry vygenerovanej automaticky systémom (pred kompletizáciou platby).

 

5.3.   Kupujúci je povinný Predávajúcemu zaplatiť kúpnu cenu prevodom na bankový účet Predávajúceho. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú pripísaním peňažných prostriedkov vo výške kúpnej ceny na bankový účet Predávajúceho.

5.4. Kupujúci nemá právo postúpiť svoje prípadné pohľadávky voči Predávajúcemu bez predchádzajúceho písomného súhlasu štatutárneho zástupcu Predávajúceho na tretie osoby, pod následkom neplatnosti takého úkonu a sankciou zmluvnej pokuty vo výške dvojnásobku hodnoty prípadnej postupovanej pohľadávky. Pohľadávky voči Predávajúcemu sa nemôžu stať akýmkoľvek zabezpečovacím nástrojom Kupujúceho voči tretím osobám, pod následkom neplatnosti takého úkonu a sankciou zmluvnej pokuty vo výške dvojnásobku hodnoty prípadnej postupovanej pohľadávky.

5.5.   Pokiaľ objednaný Tovar Predávajúci nemôže doručiť z dôvodov na strane Predávajúceho, Objednávateľom zaplatená kúpna cena bude Objednávateľovi vrátená na jeho bankový účet.

  1. Dodanie Tovaru a jeho kontrola

6.1.   MIESTOM DODANIA TOVARU je miesto uvedené v potvrdenej Objednávke.

6.2.   SPÔSOBY DODANIA TOVARU

K dodaniu Tovaru dôjde spôsobom, aký si Kupujúci vyberie v objednávkovom formulári pri zadávaní Objednávky.

Osobný odber Tovaru

v prevádzkarni Predávajúceho (na základe notifikácie Predávajúceho o pripravení Tovaru na vyzdvihnutie).

Zasielanie Tovaru

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade dodania Tovaru v inom mieste ako prevádzkarni Predávajúceho, Predávajúci uskutočňuje dodanie Tovaru automobilovou prepravou, resp. je zabezpečená prostredníctvom tretej osoby, zmluvným partnerom Predávajúceho (externým prepravcom). Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku a poškodenie Tovaru zavinenú dopravcom.

Predávajúci určuje dostupné spôsoby dopravy zásielok zobrazením ponuky v e- shope, prostredníctvom externého prepravcu (na základe notifikácie prepravcu o dátume doručenia Tovaru) alebo doručením Tovaru priamo Predávajúcim (na základe notifikácie Predávajúceho o dátume doručenia Tovaru).

NÁKLADY NA DOPRAVU sú uvedené osobitne. V prípade požiadavky Kupujúceho o zaslanie Tovaru do zahraničia si Predávajúci vyhradzuje právo pripočítať k cene dopravy náklady za dopravu do zahraničia, o ktorých vopred upovedomí Kupujúceho.

Bezplatnú dopravu pri dodaní Tovaru poskytuje Predávajúci spravidla v prípade Objednávok, ktorých cena presahuje sumu vo výške 50,00 Eur bez DPH (slovom: päťdesiat Euro a nula Eurocentov).

Náklady na BALNÉ je zahrnuté v nákladoch na dopravu, pokiaľ nie je uvedené pre jednotlivé prípady osobitne.

SLEDOVANIE POHYBU ZÁSIELOK je možné v prípade, ak ho prepravca poskytuje ako službu.

REKLAMÁCIE SPOJENÉ S DORUČOVANÍM ZÁSIELOK sa spravujú obchodnými podmienkami prepravcu.

6.3.   Kupujúci rozumie, že k expedícii Tovaru zo skladu (k príprave, zabaleniu Tovaru a príp. objednávke externej prepravy) dôjde až po pripísaní peňažných prostriedkov vo výške kúpnej ceny za Tovar na účet Predávajúceho.

6.4.   Ak Predávajúci vo výnimočných prípadoch nemôže dodať Tovar (jeho časť) obvykle do 7 pracovných dní od potvrdenia Objednávky, bezodkladne o tom informuje Kupujúceho a oznámi mu predpokladanú lehotu na dodanie Tovaru.

6.5.   DODANIE TOVARU

Tovar sa považuje za dodaný v momente, v ktorom Predávajúci umožní Kupujúcemu prevziať Tovar. Momentom dodania Tovaru Kupujúcemu prechádza nebezpečenstvo škody na Tovare z Predávajúceho na Kupujúceho.

6.6.   Kupujúci je povinný pri dodaní Tovaru prevziať Tovar, ktorý spĺňa požiadavky Kúpnej zmluvy. V prípade, že Kupujúci nepreberie Tovar v čase, keď mu bude doručovaný zo strany Predávajúceho, externého Prepravcu, je Predávajúci oprávnený od Kupujúceho požadovať náhradu nákladov vynaložených na doručenie; Predávajúci je oprávnený požadovať popri tom aj náhradu nákladov vynaložených na dodatočné uskladnenie Tovaru v sklade Predávajúceho.

6.7.   Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za oneskorenú dodávku Tovaru, ak nedoručenie bolo spôsobené nedostatkami na strane Objednávateľa, napríklad nesprávne uvedená adresa Objednávateľom na doručenie Tovaru, nesprávne uvedenie telefonického kontaktu na Objednávateľa, alebo nesprávne uvedenie akýchkoľvek iných informácii, ktoré sa ukážu ako nepravdivé a v dôsledku ktorých nemohlo dôjsť k riadnemu doručeniu Tovaru.

Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie Tovaru, ak Tovar odmietla prevziať osoba, ktorej mala byť doručená podľa údajov v Objednávke Objednávateľa.

Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie Tovaru, ak osoba, ktorej mal byť Tovar doručený, bola nezastihnuteľná.

Po neúspešnom doručení Tovaru príjemcovi, Predávajúci uskladní Tovar po dobu nasledujúcich troch dní, v lehote ktorej si môže Objednávateľ, poprípade príjemca Tovar prevziať. V prípade, že je z dôvodu na strane Kupujúceho nutné Tovar doručiť opakovane, alebo iným spôsobom, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručením Tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. Nevyzdvihnutie Tovaru v poskytnutej lehote je posudzované ako omeškanie Objednávateľa, poprípade príjemcu s prevzatím Tovaru a Predávajúci je oprávnený vo vlastnom mene a na účet Kupujúceho bez predchádzajúceho upozornenia Tovar predať.

6.8.   KONTROLA DODANÉHO TOVARU

Kupujúci je povinný vykonať kontrolu dodaného Tovaru • sortimentu, množstva – pri vyzdvihnutí Tovaru v prevádzkarni Predávajúceho, alebo pri preberaní Tovaru pri doručovaní od Predávajúceho alebo prepravcu)• vykonať kontrolu obalu Tovaru – pri preberaní Tovaru doručovaného prostredníctvom prepravcu; v takom prípade je povinný bez meškania v ten istý deň preveriť obsah balenia – čo do sortimentu a množstva Tovaru a prípadné vady písomne okamžite reklamovať. Poškodený Tovar (balenie) Kupujúci od dopravcu neprevezme a poškodenie Tovaru Kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí Tovaru. Reklamácie mechanického poškodenia Tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil Kupujúci dopravcovi, nebudú Predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude Kupujúcemu poskytnuté.

6.9.   PREPRAVNÉ OBALY – PALETY

V prípade, ak Predávajúci dodá Kupujúcemu Tovar v prepravných obaloch (palety), palety zostávajú majetkom Predávajúceho. Hodnota (kúpna cena) 1 palety predstavuje čiastku uvedenú Predávajúcim na faktúre.

Palety sú určené k dodávke Tovaru (za účelom uľahčenia prepravnej logistiky) a k okamžitej výmene po zložení Tovaru u Kupujúceho, pričom Kupujúci vráti Predávajúcemu prázdne a nepoškodené palety (1:1). Kupujúci je po prevzatí Tovaru, povinný palety vrátiť Predávajúcemu. Pri preberaní vracaných paliet sa vždy kontroluje neporušenosť a čistota vracaných paliet (akosť); a druh; v prípade ak paleta nesplňuje podmienky, Predávajúci nie je povinný takú paletu prevziať a Kupujúci je povinný poskytnúť náhradnú paletu zodpovedajúcu štandardom a kvalite, alebo za ňu uhradiť kúpnu cenu.

Predávajúci môže založiť Kupujúcemu paletové konto, t.j. eviduje množstvo paliet dodaných a nevrátených Kupujúcim v rámci sledovaného obdoba 1 mesiac. pričom v takom prípade môže Kupujúci vrátiť palety neskôr, v rámci Predávajúcim určenej lehoty (napr. pri ďalšej dodávke Tovaru, alebo v inak určenej lehote).

Predávajúci eviduje použitie paliet v rámci obchodného vzťahu s Kupujúcim vo vlastnom systéme. Predávajúci vedie evidenciu paliet, na ktorých doviezol Tovar Kupujúcemu.

Obeh paliet v rámci vzájomného obchodného vzťahu podlieha výhradne evidenčnému režimu, manipulácia s paletami prebieha výmenou, palety sa nefakturujú; obeh paliet medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa uskutočňuje de iure formou výpožičiek paliet zo strany Predávajúceho voči Kupujúcemu a ich následnými výmenami. V prípade nevyrovnania paletového konta (nevrátenia evidovaného počtu paliet, ktoré zostali u Kupujúceho) v rámci sledovaného obdobia, resp. na vyžiadanie Predávajúceho, Predávajúci vyfakturuje Kupujúcemu za paletu/y kúpnu cenu.

  1. Zodpovednosť za vady Tovaru, reklamácia

7.1.   ZÁRUKA ZA AKOSŤ TOVARU

Predávajúci poskytuje záruku za akosť Tovaru v dĺžke zhodnej ako je vyznačená na Tovare výrobcom Tovaru - ako doba spotreby, alebo doba minimálnej trvanlivosti. Pri dodávke Tovaru nebude uplynutých viac ako jedna polovica doby spotreby alebo doby minimálnej trvanlivosti.

7.2.   ZJAVNÉ VADY Tovaru, ktoré je možné zistiť pri dodaní Tovaru (najmä dodanie iného sortimentu Tovaru, dodanie Tovaru v inom množstve – t.j. zjavné vady Tovaru), je Kupujúci povinný uplatniť u Predávajúceho najneskôr pri vykonaní kontroly podľa bodu 6.8. OP ich spísaním do písomného záznamu.

SKRYTÉ VADY TOVARU, ktoré mal Tovar v čase jeho dodania Kupujúcemu, je Kupujúci povinný uplatniť u Predávajúceho bezodkladne po tom, ako tieto zistí, a to oznámením (reklamáciou), vykonaným emailom na adresu info@natur-market.sk, nie však ústne ani telefonicky; v ktorom uvedie minimálne (1.) identifikačné údaje Kupujúceho, (2.) špecifikáciu Tovaru a skrytej vady Tovaru, (3.) dátum zistenia tejto vady, (4.) číslo Objednávky a číslo faktúry vzťahujúcich sa k dodaniu reklamovaného Tovaru a (5.) prípadne ďalšie informácie potrebné pre posúdenie zodpovednosti Predávajúceho za vady konkrétneho Tovaru vo vyplnenom reklamačnom formulári (na stiahnutie TU). Kupujúci je povinný umožniť Predávajúcemu obhliadku reklamovaného Tovaru a poskytnúť mu inú súčinnosť potrebnú na posúdenie reklamácie.

7.3.    REKLAMÁCIA

Predávajúci vybaví reklamáciu bezodkladne po jej uplatnení Kupujúcim, najneskôr však v lehote tridsať (30) pracovných dní odo dňa jej uplatnenia. Za vybavenie reklamácie sa považuje uspokojenie nároku Kupujúceho zo zodpovednosti Predávajúceho za vady podľa bodu 7.2. OP alebo oznámenie Predávajúceho adresované Kupujúcemu o neopodstatnenosti reklamácie.

         Ak Predávajúci zistí opodstatnenosť reklamácie Kupujúceho, podľa povahy vady Tovaru a svojej voľby (1.) dodá Kupujúcemu Tovar, ktorým nahradí vadný Tovar, alebo (2.) dodá Kupujúcemu chýbajúci Tovar, alebo (3.) poskytne Kupujúcemu zľavu z kúpnej ceny vo výške ceny vadného Tovaru, ak vada spočíva v nedodaní konkrétneho Tovaru, respektíve v konkrétnom množstve a za tento bola Kupujúcemu vyfakturovaná a Kupujúcim aj zaplatená kúpna cena, alebo (4.) poskytne Kupujúcemu zľavu z kúpnej ceny vo výške pomernej časti ceny vadného Tovaru, ak vada spočíva v tom, že Kupujúcemu bol dodaný predajný Tovar, ale v nižšej akosti.

Kupujúci je povinný Predávajúcemu vydať vadný Tovar, za ktorý bude Kupujúcemu dodaný náhradný Tovar [bod (1.)] alebo poskytnutá zľava z kúpnej ceny [bod (3.)].

  1. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

8.1.    Zmluvná strana môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť len z dôvodov uvedených v OP.

8.2.   Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak Kupujúci nezaplatí kúpnu cenu ani v lehote troch (3) dní po potvrdení Objednávky.

8.3.    Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak Predávajúci nevybaví reklamáciu v lehote podľa bodu 7.3. OP.

8.4.    Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť vykonané v písomnej forme s uvedením dôvodu odstúpenia od Kúpnej zmluvy. Účinky odstúpenia od Kúpnej zmluvy nastávajú momentom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

8.5.    Odstúpením od Kúpnej zmluvy zanikajú nesplnené práva a povinnosti zmluvných strán z Kúpnej zmluvy. Zmluvné strany sú povinné vydať si navzájom poskytnuté plnenia, respektíve ak toto nie je možné, peňažnú náhradu takto poskytnutých plnení.

  1. Záverečné ustanovenia

9.1.    Predávajúci je oprávnený zmeniť OP a každú ich zmenu zverejní na internetovej stránke https://natur-market.sk/pages/vop. Zmenené OP sa nepoužijú na záväzkové vzťahy vzniknuté pred touto zmenou. Pri zmene OP Predávajúci vždy vyhotoví úplné znenie OP v znení ich zmien.

9.2.    DORUČOVANIE    

Zmluvné strany sa dohodli, že doručovanie medzi nimi sa bude uskutočňovať, ak v jednotlivom ustanovení OP nie je ustanovené inak, • prostredníctvom formulárov e-shopu, • prostredníctvom e – mailových správ (ohľadom prijatia Objednávky, návrhu Zmeny Objednávky, pri doručovaní faktúr) , inak prostredníctvom poštového podniku alebo kuriéra. Za moment doručenia zásielky sa považuje (1.) prevzatie zásielky adresátom, pri e – mailoch sa považuje e- mail za doručený jeho zaslaním na adresu Kupujúceho , označenú v rámci registračného formuláru (2.) vrátenie zásielky neprevzatej adresátom v odbernej lehote odosielateľovi - pri zasielaní prostredníctvom poštového podniku alebo kuriérom, (3.) vrátenie zásielky odosielateľovi z dôvodu odmietnutia jej prevzatia adresátom - pri zasielaní prostredníctvom poštového podniku alebo kuriérom alebo (4.) vrátenie zásielky odosielateľovi s poznámkou „adresát neznámy“ alebo inou poznámkou obdobného významu - pri zasielaní prostredníctvom poštového podniku alebo kuriérom.

9.3.    Pre právne vzťahy založené/ súvisiace s Kúpnou zmluvou, alebo z Kúpnej zmluvy vyplývajúcej, vrátane zodpovednostných právnych vzťahov je rozhodným právny poriadok Slovenskej republiky. V prípade sporu sú príslušné na rozhodovanie slovenské súdy.

9.4.   Na vzťahy neupravené týmito OP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.

V Ivanke pri Dunaji, dňa 26.2.2021.                                                                       TRANSTRADE s.r.o.

 Guillamon Davalos Jose Victor, konateľ